Αντικείμενο και στόχοι του έργου

Στην Ελλάδα παράγονται περίπου 750 – 800 χιλ. χοίροι ετησίως, ποσότητα η οποία καλύπτει μόνο περίπου το 1/3 της εγχώριας κατανάλωσης (περίπου 30kg ανά άτομο). Μάλιστα, την περίοδο 2007 – 2015, η πτώση του διαθέσιμου εισοδήματος των χοιροτρόφων στην ΕΕ μειώθηκε κατά 32%, που είναι η δεύτερη μεγαλύτερη μείωση εισοδήματος ανάμεσα σε όλα τα είδη κτηνοτροφικών εκτροφών. Μέσα σε αυτήν την πιεστική οικονομική κατάσταση, το μεγαλύτερο ποσοστό των εξόδων μιας χοιροτροφικής εκμετάλλευσης στην Ελλάδα είναι το κόστος των ζωοτροφών, το οποίο κυμαίνεται περίπου ίσο με το 60-70% του συνολικού κόστους εκτροφής. Μία πρακτική μείωσης του κόστους των ζωοτροφών είναι η ενσωμάτωση στο σιτηρέσιο των χοίρων παραπροϊόντων τροφίμων για την αντικατάσταση μέρους των δημητριακών και της σόγιας. Σε ολόκληρη την ΕΕ πετιούνται ετησίως περί τα 88 εκ. τόνοι τροφίμων από όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας ενώ ένα μεγάλο ποσοστό των τροφίμων αυτών είναι ασφαλές για χρήση από τους ανθρώπους ή/και τα οικόσιτα ζώα. Το κόστος μη-χρήσης των τροφίμων αυτών υπολογίζεται περίπου ίσο με 143 δις ευρώ ετησίως. Η χρήση παραπροϊόντων τροφίμων στο σιτηρέσιο των κατοικίδιων ζώων είναι μια ευρέως διαδεδομένη πατροπαράδοτη πρακτική, όμως η χρήση υγειονομικά ακατάλληλων παραπροϊόντων τροφίμων στο σιτηρέσιο χοίρων αποτελεί μια σημαντική οδό εξάπλωσης ασθενειών. Για τους παραπάνω λόγους, καθίσταται προφανές ότι η ανεξέλεγκτη χρήση παραπροϊόντων τροφίμων στο σιτηρέσιο χοίρων είναι άκρως επικίνδυνη.

Η ραγδαία ανάπτυξη έξυπνων εφαρμογών ιχνηλασιμότητας και καινοτόμων εφαρμογών για τον έλεγχο της εφοδιαστικής αλυσίδας, μπορούν να αποτελέσουν έναν κρίσιμο παράγοντα για την υγειονομικά ασφαλή ενσωμάτωση παραπροϊόντων τροφίμων στο σιτηρέσιο χοίρων. Η εντατική χρήση διαδικασιών ιχνηλάτησης σε όλο το μήκος της αλυσίδας των τροφίμων θα επιτρέψει την αξιοποίηση των παραπροϊόντων των τροφίμων αυτών μέσω της καλύτερης διαχείρισης της πληροφορίας. Σημαντικό στοιχείο για την ορθή και αποδοτική ιχνηλάτηση των τροφίμων είναι η υιοθέτηση διεθνών προτύπων που θα περιγράφουν ενιαία τη σχετική πληροφορία ενώ παράλληλα θα επιτρέπουν να χρήση της από διαφορετικά συστήματα ενισχύοντας τη διαλειτουργικότητα.

Αντικείμενο του έργου CPigFeed,είναι η ανάπτυξη έξυπνων πληροφοριακών εργαλείων και εφαρμογών ιχνηλασιμότητας, και η επιδεικτική εφαρμογή τους σε μια αποκεντρωμένη εφοδιαστική αλυσίδα παραπροϊόντων τροφίμων που θα δημιουργηθεί γύρω από μία πρότυπη μονάδα εκτροφής χοίρων. Τα παραπροϊόντα τροφίμων θα χρησιμοποιηθούν στο σιτηρέσιο χοίρων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί αφενός στην κατάρτιση, και ενσωμάτωση στα πληροφοριακά εργαλεία, πρωτόκολλου για την υγειονομικά ασφαλή ενσωμάτωση των παραπροϊόντων τροφίμων στο σιτηρέσιο, και αφετέρου στην αξιολόγηση της επίδρασης του νέου σιτηρεσίου στην υγεία και ευζωία των ζώων, καθώς και στην απόδοση και ποιότητα του τελικού προϊόντος (χοιρινό κρέας).

Συνοπτικά, οι στόχοι του έργου CPigFeed είναι:
• Η εκτίμηση των διαθέσιμων ποσοτήτων παραπροϊόντων τροφίμων στην περιοχή ενδιαφέροντος και ο ποιοτικός χαρακτηρισμός τους
• Η αξιολόγηση της ασφάλειας ενσωμάτωσης παραπροϊόντων τροφίμων στο σιτηρέσιο σε σχέση με την υγεία και ευζωία των χοίρων
• Η εκτίμηση της επίδρασης ενσωμάτωσης παραπροϊόντων τροφίμων στο σιτηρέσιο όσον αφορά την απόδοση και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του χοιρινού κρέατος
• Η ανάπτυξη πληροφοριακών εργαλείων για την ιχνηλασιμότητα, την οργάνωση της συλλογής και τη διαχείριση παραπροϊόντων τροφίμων
• Η πιλοτική επίδειξη λειτουργίας της εφοδιαστικής αλυσίδας παραπροϊόντων τροφίμων και των σχετικών έξυπνων εφαρμογών σε αντιπροσωπευτικές συνθήκες εκτροφής
• Η συγκέντρωση τεχνοοικονομικών δεδομένων και η αξιολόγηση της ενσωμάτωσης παραπροϊόντων τροφίμων στη διατροφή χοίρων
• Η αποτίμηση της βιωσιμότητας της συλλογής και ενσωμάτωσης παραπροϊόντων τροφίμων στο σιτηρέσιο και η ενημέρωση των χοιροτρόφων επί των αποτελεσμάτων του έργου
Η προστασία και διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων του έργου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο