Μέλη σύμπραξης

ΕΛΓΟ

iBO

Το Ινστιτούτο Βιο-Οικονομίας και Αγρο-Τεχνολογίας (iBO), είναι ένα από τα πέντε Ινστιτούτα του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εποπτεύεται από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Το iBO επικεντρώνεται στον επιστημονικό τομέα της γεωργικής τεχνολογίας και στον ευρύτερο επιστημονικό τομέα της μηχανικής βιοσυστημάτων με την ενσωμάτωση πολυτομεακών και διεπιστημονικών ειδικοτήτων και ερευνητικών μονάδων. Ταυτόχρονα, οι ερευνητικές προτεραιότητες του iBO περιλαμβάνουν την ορθολογική περιβαλλοντική διαχείριση και αξιολόγηση της αειφορίας των δραστηριοτήτων βιοπαραγωγής και τη βελτιστοποίηση των ανθρώπινων αλληλεπιδράσεων σε αυτές τις δραστηριότητες, προς την κατεύθυνση της υιοθέτησης των αρχών της κυκλικής οικονομίας.

Χοιροτροφική μονάδα η χαλκιδική Α.Ε

ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Η ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Α.Ε

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ΕΛΓΟ

ΕΛΓΟ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

the logo of green projects

Green Projects Α.Ε.

Η εταιρεία Green Projects A.E. δραστηριοποιείται στον τομέα των νέων τεχνολογιών με εξειδίκευση στην ανάλυση και ανάπτυξη ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων που υποστηρίζουν σύνθετες διαδικασίες και λειτουργίες αξιοποιώντας τεχνολογίες και προσεγγίσεις αιχμής. Κατά τα τελευταία 7 έτη, έχει επικεντρωθεί στην ανάπτυξη πλατφορμών λογισμικού και λύσεων Internet Of Things (IoT) στους τομείς της γεωργίας και της αγρο-εφοδιαστικής αλυσίδας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο